Udělejte si větrník - Udělej sám

 
Úvod
Zprávy a zajímavosti
Veletrhy
Nebezpečné hračky
Udělejte si sami
Obsah - stránky
SHH
Kontakt

Nastavte si nás jako domovskou stránku


ČOI kontroluje hračky

Česká obchodní inspekce věnuje bezpečnosti hraček mimořádnou pozornost ve své kontrolní činnosti s cílem ověřit, zda nejsou na trh uváděny výrobky, které by mohly poškodit zdraví dětí, ať z důvodu nevhodných mechanických a fyzikálních vlastností, špatné konstrukce, nedostatečných nebo nesprávných pokynů k užití či nedodržením dalších povinností nezbytných pro splnění základních požadavků na bezpečnost hraček.
Jako orgán dozoru nad trhem je Česká obchodní inspekce povinna činit v mezích své působnosti veškerá opatření, aby zamezila uvádění na trh hraček, které nejsou bezpečné, nebo aby zamezila jejich dalšímu oběhu. Rada České republiky pro jakost a Řídící výbor Programu Česká kvalita 22.9.2006 dnes oznámily přijetí značky "Bezpečná a kvalitní hračka" do Programu Česká kvalita. Tento prestižní program tak sdružuje již 18 značek s nezávisle ověřenou kvalitou a ČOI tuto iniciativu velmi vítá. V této souvislosti připomíná několik informací z provedených kontrolních akcí zaměřených právě na sortiment hraček.

Základní zákony, vyhlášky a předpisy vztahující se k hračkám
Každý výrobce a dovozce hraček do EU by se měl seznámit s předpisy které stanoví požadavky na hračky. V ČR jde o níže uvedené a další související předpisy dle druhu a povahy hračky.
- zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
- nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým je do české legislativy převzata evropská směrnice č. 378/EHS z roku 1988 o bezpečnosti hraček
- vyhláška MZ č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do tří let, jedná-li se o dovoz nebo výrobu hraček určených pro tuto věkovou kategorii dětí
- platné české technické normy harmonizované k příslušnému nařízení vlády

Dostupné zdroje informací, které napomáhají k zachycení co nejvyššího počtu hraček, které mohou představovat určitá rizika:
- informace z mezinárodního systému Rapex
- přímá mezinárodní spolupráce s orgány dozoru nad trhem na základě vlastní dohody (mezi ČR, Maďarskem a Slovenskem)
- informace od dalších státních orgánů (např. celní správa, MZ)
- informace a podněty od spotřebitelských organizací
- podněty od spotřebitelů
- informace z tisku
- vlastní rozhodnutí pracovníků ČOI v případě podezření, že hračky neodpovídají požadavkům na bezpečnost.

Výsledky kontrol hraček za rok 2006
- za první pololetí roku 2006 provedla ČOI celkem 544 kontrol hraček, porušení bylo zjištěno v 51 případech, což je 9,4 % (Průměr porušení u všech stanovených výrobků činí 8 %
- pro podezření na možnou nebezpečnost výrobků vzhledem k jejich konstrukci a vlastnostem bylo od začátku roku 2006 v tržní síti odebráno celkem 33 typů hraček, které byly předány k posouzení notifikovaným orgánům, které se zabývají posuzováním bezpečnosti hraček dle příslušných právních předpisů a platných norem Z těchto hraček bylo do současnosti 11 typů hraček hodnocených jako nevyhovující předpisům a z nich plynoucím bezpečnostním požadavkům
- 16 typů hraček bylo zkušebnami hodnoceno jako vyhovující a 6 typů je v současné době ve stádiu posuzování.

Mezinárodní kontrolní akce dozorových orgánů České obchodní inspekce, Slovenské obchodní inspekce a Generálního inspektorátu pro ochranu spotřebitele (Maďarsko)
Akce projektu byla zaměřena na hračky z plastu, které jsou určeny dětem mladším 36 měsíců a to :
· Mačkací hračky z PVC (kojenecké), dětské knížky
· Malé míčky – při uvažování definice míčku(EN 71-1:1998/A8:2003)
· Skládací hračky : kočárky pro panenky, žehlicí desky, skládací židle, stolky atd. …

Výsledky kontrol

země odběru

Počet kontrolovaných výrobků

Počet nevyhovujících výrobků

Česká republika

13

2

Maďarská republika

12

11

Slovenská republika

15

9

Celkem

40

22

Na trhu České republiky, Slovenska a Maďarska bylo odebráno celkem 40 typů výrobků z nichž nevyhovělo základním požadavků 22 typů, což je plných 55%.

Závady ve značení, které se opakovaně objevují při kontrolách prováděných pracovníky ČOI a které vzbuzují či posilují podezření, že hračka není v souladu s bezpečnostními požadavky příslušných předpisů:
- hračky postrádají evropskou značku shody „CE“ dokládající, že u výrobku byla posouzena shoda s požadavky příslušných předpisů
- hračky nejsou vůbec vybaveny informacemi pro spotřebitele, bezpečnostními upozorněními a pokyny pro sestavení či údržbu
- hračky jsou vybaveny informacemi pro spotřebitele pouze v cizím jazyce
- hračky jsou neidentifikovatelné – bez označení země původu, výrobce či dovozce do EU

Nejčastěji se vyskytující závady vzhledem k bezpečnostním požadavkům:
1. Možnost spolknutí malých částí : hračka u které byl oprávněný předpoklad, že jí bude dítě vkládat do úst a která má odnímatelný náustek o takovém rozměru, že při hře hrozí, že dítě tento náustek vdechne nebo spolkne - dýmka ve tvaru ptáčka.
2. Střižná místa : mezi jednotlivými částmi hračky, které se pohybují proti sobě, nebyly potřebné mezery a tolerance tak, aby nemohlo dojít např. ke stlačení či přiskřípnutí prstů či jinému podobnému zranění - dětská motorka.
3. Nevhodné materiály : hračka vyrobená z tvrdého polymerního materiálu měla ostřiny způsobené špatným opracováním vtoku při výrobě o které se může dítě při manipulaci poranit - dětská pistolka.
4. Ostré hrany : hračka má ostré hrany o které se může dítě poranit – dětské skládací koloběžky (různé typy), panenka se zvukovým efektem.
5. Vysoká kinetická energie střel: hračka vystřelující tvrdé střely bez pružného nárazového povrchu překročila povolené hodnoty energie střely – pistolka.
6. Obsah nebezpečných látek : hračka určená pro děti do tří let obsahovala estery kyseliny ftalové, které mají nepříznivé účinky na vyvíjející se organizmus malých dětí - kostka se zvuky, sada kačenek do vody.
7. Nevhodná konstrukce způsobující možnost udušení : hračky hemisfé-rického tvaru např. ve tvaru misky, šálku či poloviny vajíčka atp. které mohou překrýt nos a ústa malého dítěte a vytvořit vzduchotěsný uzávěr, postrádaly bezpečnostní prvky zajišťující, aby nedošlo k udušení (např. dírky, vroubkované okraje, vnitřní přepážky atp.) – bábovičky na písek ve tvaru misky, skládací kelímky.
8. Zapáchající hračky :hračky nevyhovující požadavkům na hygienu vzhledem k vysokému obsahu uhlovodíků, které sice nejsou nebezpečné ve smyslu ohrožení zdraví dítěte, ale vydávají natolik nepříjemný zápach, že snižují užitné vlastnosti výrobku - panenka.

Závěr :
I přes průběžné kontroly ČOI jsou inspektory při prodeji sortimentu hraček trvale zjišťovány opakující se nedostatky - porušování povinností stanovených zákonem o technických požadavcích na výrobky (zák. č. 22/1997 Sb.) a nařízením vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, tak i nerespektování ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Výsledky kontrol sice ukazují v převážné většině (viz kontroly hraček v r. 2005) na odstranitelné, tj. méně závažné nedostatky, ale s ohledem na věkovou skupinu uživatelů bude ČOI i nadále věnovat těmto výrobkům zvýšenou pozornost.

 
 
 
TOPlist

 

 Webmaster