Udělejte si větrník - Udělej sám

 
Úvod
Zprávy a zajímavosti
Veletrhy
Nebezpečné hračky
Udělejte si sami
Obsah - stránky
SHH
Kontakt

Nastavte si nás jako domovskou stránku


OSN - práva dítěte

Zásady práva dítěte  - vydalo OSN 20.11.1959


Dítě požívá všech práv stanovených v těchto zásadách. Každé dítě bez výjimky má tato práva bez rozlišování nebo diskriminace posle rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického nebo jiného smyšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku rodu nebo jiném postavení, ať již jeho samého nebo jeho rodiny.


Dítě požívá zvláštní ochrany. Zákon a ostatní opatření nechť mu poskytují příležitost i prostředky k tomu, aby se mohlo rozvíjet fyzicky, duševně, morálně, duchovně a sociálně zdravým normálním způsobem a v podmínkách svobody a důstojnosti. Nejvyšším měřítkem zákonodárné činnosti v této oblasti je zájem dítěte.

Dítě má od narození právo na jméno a na státní příslušnost.

Dítě požívá východ sociálního zabezpečení. Je oprávněno vyrůstat a rozvíjet se ve zdraví. Proto se jemu a jeho matce poskytuje zvlášní péče před jeho narozením i po něm. Dítě má právo na příměřenou výživu, bydlení, zotavení a lékařskou péči.

Dítě, které je fyzicky, duševně nebo socialně postiženo, se poskytuje zvláštní zacházení, výchova a péče, jak to vyžaduje jeho zvláštní postavení.

Dítě potřebuje k plnému a harmonickému vývoji své osobnosti lásku a porozumění. Pokud je to možné, ať vyrůstá v péči svých rodičů, kteří jsou za ně zodpovědni a v ovzduší přízně, morálního i materiálního zabezpečeni. Dítě utlého věku je odloučeno od své matky pouze za výjimečných okolností. Společnost stejné jako úřady, jsou povinny poskytovat zvláštní péči dětem bez rodičů a dětem bez přiměřených prostředků k životu. Finanční podpora státu a jiná pomoc dětem z početných rodin je žádoucí.

Dítě má nárok na vzdělání , které nechť je bezplatné a povinné alespoň v začátečních stupních. Je mu poskytována výchova, která pomáhá zvýšit jeho všeobecnou kulturní úroveň a umožní mu na základě stejných příležitostí rozvíjet jeho schopnosti, úsudek a smysl pro morální a socialní odpovědnost a stát se tak platným členem společnosti.

Nejlepší zájmy dětí nechť jsou vůdčími zásadami těch, kteří odpovídají za jejich výchovu a vedení. Tuto odpovědnost nesou v prvé řadě rodiče. Dítě nechť má plnou možnost k hrám a zotavení, jež by měly mít stejné poslání jako vzdělání. Společnost a státní úřady ať usilují o to, aby dítě mohlo tohoto práva užívat. Dítě bude za všech okolností mezi prvními, komu bude poskytnuta ochrana a pomoc.

Dítě nechť je ochráněno před všemi formami nedbalosti, krutosti a vykořisťování. Nesmí být předmětem obchodu v jakékoliv formě. Dítě nesmí být přijato do zaměstnání před dosažením přiměřeného minimálního věku. V žádném případě mu nebude vnuceno nebo dovoleno vykonávat jakékoliv povolání nebo zaměstnání, jež by mohlo škodit jeho zdraví nebo výchově, nebo by překáželo jeho tělesnému, duševnímu či morálnímu vývoji.

Dítě musí být chráněno před činy, jež by mohly podporovat rasovou, náboženskou nebo jinou formou diskriminace. Musí být vychováváno v duchu porozumění, snášelivosti, přátelství mezi národy, míru a všeobecného bratrství a v plném vědomí, že svoji energii a nadání má věnovat službě bližním.
 
TOPlist





 

 Webmaster