Udělejte si větrník - Udělej sám

 
Úvod
Zprávy a zajímavosti
Veletrhy
Nebezpečné hračky
Udělejte si sami
Obsah - stránky
SHH
Kontakt

Nastavte si nás jako domovskou stránku


 

  NOVÁ SMĚRNICE PRO HRAČKY V EU

Dne 30. 6. 2009 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček.
Tato směrnice vstupuje v platnost 20. července 2009. Aby měli výrobci dostatek času přizpůsobit se požadavkům stanoveným touto směrnicí, bylo stanoveno dvouleté přechodné období, během něhož je možné na trh ještě uvádět hračky, které odpovídají původní směrnici 88/378/ES. Pokud jde o chemické požadavky, je toto přechodné období čtyřleté, aby mohly být vytvořeny harmonizované normy, nutné ke splnění požadavků směrnice. Takže stará směrnice 88/378/ES bude zrušena k 20. červenci 2011 a její část týkající se chemických požadavků až 20. července 2013.
V České republice bude tato směrnice převzata formou nařízení vlády. Směrnice 88/378/ES patří k nejstarším evropským směrnicím nového typu. Hlavním důvodem její revize byl rozvoj vědeckého poznání a technologický rozvoj na trhu s hračkami, snaha o zajištění vysoké úrovně ochrany dětí před chemickými látkami, hlukem a pod. a také vyjasnění a rozdělení povinností jednotlivých subjektů na trhu s hračkami.
Nová směrnice má podobnou strukturu jako původní, jsou v ní však zpřesněny některé definice a zavedeny definice nové, je doplněn seznam výrobků, které nejsou považovány za hračky a hraček, na něž se směrnice nevztahuje, konkretizovány povinnosti výrobců, zplnomocněných zástupců, dovozců a distributorů. Dále jsou uvedeny požadavky na zkušebny, které budou jako třetí strana provádět ES přezkoušení typu, tzv. „oznámené subjekty“, které v současnosti pracují jako „notifikované osoby“. Největší změny se však týkají požadavků na bezpečnost hraček, zejména jejich chemických vlastností.

Nejdůležitější změny:
●Výrobce u všech hraček provádí analýzu rizik - analýzu chemických, fyzikálních, mechanických a elektrických nebezpečí a nebezpečí související s hořlavostí, hygienou a radioaktivitou, která může hračka představovat a posouzení možné expozice těmto nebezpečím.
●Výrobce vypracuje ES prohlášení o shodě. Náležitosti ES prohlášení o shodě jsou uvedeny v příloze III. Prohlášení musí obsahovat minimálně: identifikaci hračky, identifikaci výrobce/ zplnomocněného zástupce, barevné vyobrazení hračky, odkazy na příslušné harmonizované normy nebo specifikace, případně odkaz na „oznámený subjekt“, který provedl zkoušky a posouzení výrobku a číslo jím vydaného certifikátu, jméno a funkce zodpovědné osoby, podpis.
●Výrobce zajistí, aby i sériově vyráběné výrobky odpovídaly požadavkům na bezpečnost.
●Výrobce provádí ve všech případech, kdy je to považováno za vhodné vzhledem k rizikům, které hračka představuje, zkoušky vzorků hraček uváděných na trh.
●Pokud výrobce nepochází ze zemí EU, může písemně zmocnit tzv. zplnomocněného zástupce. Pak povinnosti výrobců přecházejí s malými výjimkami na tohoto zplnomocněného zástupce.
●Dovozci před uvedením hračky na trh zajistí, aby výrobce provedl posouzení shody, vypracoval technickou dokumentaci, označil hračku požadovaným označením shody
(CE). Dále zajistí, aby měla hračka příslušné instrukce v jazyce, kterému spotřebitelé rozumějí. Skladování a přeprava nesmí ohrozit bezpečnost hračky.
●Distributoři musí ověřit, jestli hračka má označení CE, jestli jsou u ní všechny doklady, jestli bezpečnostní instrukce jsou v jazyce, kterému spotřebitelé rozumějí.
●Identifikace hospodářských subjektů – každý z řady výrobce - zplnomocněný zástupce – dovozce - distributor musí být schopen identifikovat toho, kdo mu výrobek dodal a toho, komu výrobek on sám dodal po dobu 10 let od uvedení hračky na trh, aby bylo možné zpětně vysledovat hračky v celém dodavatelském řetězci.
●Pokud je to vhodné pro bezpečné použití hraček, musí být vybaveny upozorněními, která jsou uvedena v příloze V. Upozornění se nesmí používat, pokud by byla v rozporu s určeným použitím hračky. Např. hračka, která je svým charakterem vhodná pro děti do 3 let, musí splňovat všechny požadavky a nelze obcházet platné požadavky na bezpečnost tím, že na ní bude uvedeno varování.
●Hračka musí být předložena k ES přezkoušení typu v těchto případech:
a) pokud neexistují harmonizované normy
b) pokud výrobce harmonizované normy nepředložil nebo je použil pouze částečně
c) pokud harmonizované normy nebo jejich části byly zveřejněny s omezením
d) pokud se výrobce domnívá, že povaha, návrh, konstrukce nebo účel hračky vyžaduje ověření třetí stranou
●Hračky, které jsou obsažené uvnitř potraviny, musí mít svůj vlastní obal, jehož rozměry zabrání jeho spolknutí nebo vdechnutí.
●Jsou zakázány hračky pevně spojené s potravinou, u nichž se musí nejprve zkonzumovat potravina, aby bylo možné se dostat k hračce. Hračky spojené s potravinou jiným způsobem, musí mít takové rozměry, aby se nedaly spolknout nebo vdechnout.
●Akustické hračky musí být navrženy tak, aby nemohly poškodit sluch.
●Hračky u nichž se předpokládá styk s potravinami a hračky pro děti do 3 let musí odpovídat požadavkům nařízení o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
●V hračkách nesmí být používány látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1A, 1B nebo 2. Výjimku tvoří nikl v korozivzdorné oceli.
●V hračkách pro děti do 3 let a v hračkách určených ke vkládání do úst je zakázáno použití nitrosaminů a nitrosovatelných látek
●Kosmetické hračky musí odpovídat požadavkům směrnice na kosmetické výrobky.
●Směrnice zakazuje používání 55 alergenních vonných látek, uvedených v příloze II a omezuje použití dalších jedenácti alergennních vonných látek.
●Byl rozšířen seznam sledovaných rizikových prvků z osmi na devatenáct a upraveny jejich migrační limity podle toho, jestli se zkoušejí v kapalině, suchém materiálu nebo jsou zkoušeny v povrchové úpravě. Migrační limity v současnosti sledovaných prvků se až na jednu výjimku výrazně snížily, např. Cd z nynějších
60 mg/ kg na 1,9 mg/ kg v suchém materiálu, 0,5 mg/kg v kapalném materiálu a 23mg/kg v povrchové úpravě.
●Do hygienických požadavků byl zahrnut požadavek na nutnost čištění hraček pro děti do 3 let věku, zejména možnost praní textilních hraček.
●Příloha IV obsahuje seznam technické dokumentace pro posouzení shody:
a) podrobný popis návrhu a výroby včetně seznamu materiálů a jejich bezpečnostních listů
b) analýza rizik
c) postup posuzování shody
d) kopie ES prohlášení o shodě
e) adresa míst výroby a skladování
f) kopie dokumentů předložených třetí straně
g) protokoly o zkouškách
h) kopie certifikátu ES přezkoušení typu

Nové požadavky s sebou nesou také změny v souvisejících normách. Do norem musí být zapracovány jak úplně nové požadavky, tak metody přípravy vzorků a jednotlivé zkušební metody. Proto se počítá s tím, že budou postupně doplněny nebo úplně přepracovány prakticky všechny části normy EN 71. Do části 1 musí být doplněny např. snížené maximální hodnoty impulsního a déletrvajícího hluku, nové požadavky na knížky pro děti do 3 let z papíru a kartonu i metody jejich zkoušení, maximální rychlosti dětských vozítek atd. Do části 3 musí být doplněny všechny nově sledované rizikové prvky. Dále musí být doplněny upřesněné požadavky na zkoušení nitrosaminů, metody zkoušení alergenních látek, zvláštní limitní hodnoty a metody zkoušení hraček podle nařízení o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Vzhledem k tomu, že nová směrnice obsahuje nové požadavky, budou v průběhu následujících dvou let probíhat v jednotlivých státech Unie workshopy, na nichž budou jednotlivé požadavky podrobně vysvětleny. Evropská komise také chystá vydání různých vysvětlujících dokumentů, v nichž budou řešeny některé nové požadavky směrnice, např. provádění analýzy rizik.

Plné znění ke stažení zde

 
 
TOPlist

 

 Webmaster