Udělejte si větrník - Udělej sám

 
Úvod
Zprávy a zajímavosti
Veletrhy
Nebezpečné hračky
Udělejte si sami
Obsah - stránky
SHH
Kontakt

Nastavte si nás jako domovskou stránku


Nařízení vlády 19/2003

NAŘĺZENĺ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na hračky

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.,(dále jen ,,zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1
Základní ustanovení
(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na hračky.
(2) Pro účely tohoto nařízení se za hračku považuje jakýkoliv výrobek navržený nebo zjevně určený ke hraní dětem mladším 14 let. Za hračky se nepovažují výrobky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(3) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona hračky.

§ 2
Podmínky uvedení hraček na trh
(1) Hračky mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, jestliže neohrožují bezpečnost nebo zdraví uživatelů nebo třetích osob při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí. Na trh nesmějí být uvedeny hračky, které nesplňují technické požadavky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen ,,základní požadavky").
(2) Hračky musí vyhovovat bezpečnostním a zdravotním podmínkám podle tohoto nařízení ve stavu, v němž se uvádí na trh, a to s přihlédnutím k době předvídatelného a obvyklého používání.
(3) Základní požadavky se považují za splněné, pokud jsou hračky ve shodě s harmonizovanými českými technickými normami, popřípadě zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a zákona).

§ 3

Postupy posuzování shody
(1) U hračky, při jejíž výrobě výrobce použil technické normy podle § 2 odst. 3, výrobce nebo zplnomocněný zástupce potvrdí shodu hračky s těmito technickými normami tím, že před uvedením na trh opatří každou hračku označením CE podle § 5.
(2) U hračky, při jejíž výrobě výrobce nepoužil nebo použil jen částečně technické normy podle § 2 odst. 3, nebo pro kterou takové normy neexistují, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí před uvedením na trh posouzení shody hračky postupem ES přezkoušení typu podle § 4 a opatří každou hračku označením CE podle § 5.

§ 4

ES přezkoušení typu
(1) ES přezkoušení typu je postup, kterým notifikovaná osoba2) zjišťuje a potvrzuje, že vzorek hračky splňuje základní požadavky.
(2) Žádost o ES přezkoušení typu podává notifikované osobě výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce a připojí k ní vzorek hračky. Žádost musí obsahovat
a) popis hračky,
b) identifikační údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo) a místo výroby hračky a
c) údaje o výrobě a konstrukci hračky, která má být vyráběna.
(3) Notifikovaná osoba provede ES přezkoušení typu tím, že:
a) přezkoumá a posoudí dokumenty dodané žadatelem,
b) zkontroluje v souladu s § 2, zda hračka neohrozí bezpečnost nebo zdraví, a
c) provede příslušná posouzení a zkoušky na vzorku hračky, s použitím technických norem podle § 2 odst. 3 v největším možném rozsahu, aby zjistila, zda typ hračky splňuje základní požadavky; pro tyto účely si může vyžádat další vzorky hračky.
(4) Pokud vzorek hračky splňuje základní požadavky, vydá notifikovaná osoba žadateli certifikát ES přezkoušení typu, který musí obsahovat závěry přezkoušení, všechny související okolnosti a musí být k němu přiloženy popisy a výkresy certifikované hračky.
(5) Notifikovaná osoba, která odmítne vydat certifikát ES přezkoušení typu, musí o této skutečnosti a o důvodech odmítnutí informovat Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ,,Úřad") a Komisi Evropských společenství (dále jen ,,Komise").
(6) Komise, příslušné notifikované osoby a orgány členských států Evropské unie mohou na požádání obdržet kopii certifikátu ES přezkoušení typu a na základě odůvodněné žádosti kopii technické dokumentace a protokolů o provedených posouzeních a zkouškách.

§ 5

Označení CE a jiné označování
(1) Označení CE, jehož grafická podoba je stanovena zvláštním právním předpisem,3) a dále identifikační údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci nebo dovozci do Evropského společenství musí být uvedeny viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem buď na hračce, nebo na jejím obalu. U malých hraček a u hraček skládajících se z malých částí mohou být tyto údaje uvedeny stejným způsobem na obalu, na štítku nebo na prospektu. Údaje mohou být uvedeny ve zkratkách za předpokladu, že tyto zkratky umožní identifikaci výrobce, jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce do Evropského společenství. Jestliže těmito údaji není opatřena přímo hračka, musí být spotřebitel upozorněn na to, že je vhodné, aby je uchovával. Hračka nesmí být opatřena označením, které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE.
(2) Hračky, jejich obal nebo štítek může být opatřen jakýmkoli dalším označením, pokud tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE.
(3) Na hračkách, jejich obalu nebo návodu k použití se dále uvádějí upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pravidla podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Při uvádění hraček na trh se tato upozornění a informace podle odstavce 1 uvádějí v jazyce některého členského státu Evropské unie. Uvedení těchto údajů v dalších jazycích může být vyžadováno právními předpisy jednotlivých členských států Evropské unie.4)
(4) Označení CE na hračce vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Jestliže však jeden nebo několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k příslušným výrobkům, nebo, není-li to možné, na jejich obalech, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech Evropských společenství nebo jejich ustanoveních, které výrobce použil.

§ 6

Doklady o posouzení shody
(1) V případě postupu podle § 3 odst. 1 musí mít výrobce nebo zplnomocněný zástupce pro potřeby dozoru k dispozici tyto informace:
a) popis způsobů, jimiž výrobce zajišťuje shodu výrobků s technickými normami podle § 2 odst. 3 (například využití zkušebního protokolu o zkoušce nebo souboru technické dokumentace), a v případě, že k potvrzení shody byl na žádost výrobce nebo zplnomocněného zástupce vydán ES certifikát typu notifikovanou osobou, rovněž tento certifikát, kopie dokumentů předložených notifikované osobě a popis způsobů, jimiž výrobce zajišťuje shodu s odzkoušeným vzorem,
b) adresy místa výroby a skladování a
c) podrobné informace týkající se konstrukce a výroby.
(2) V případě postupu podle § 3 odst. 2 musí mít výrobce nebo zplnomocněný zástupce pro potřeby dozoru k dispozici tyto informace:
a) podrobný popis výroby,
b) popis způsobů, jimiž výrobce zajišťuje shodu s certifikovaným typem (například využití zkušebního protokolu o zkoušce nebo souboru technické dokumentace),

c) adresy míst výroby a skladování,
d) kopie dokumentů, které výrobce předložil notifikované osobě podle § 4 odst. 2, a
e) ES certifikát přezkoušení typu nebo jeho ověřenou kopii.
(3) V případě, že výrobce není usazen v některém členském státu Evropské unie ani neexistuje zplnomocněný zástupce, je za poskytnutí dokladů o posouzení shody podle odstavců 1 a 2 na vyžádání orgánu dozoru odpovědný ten, kdo uvádí výrobek na trh.
(4) V případě, že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nepředloží dokumenty podle odstavců 1 a 2, může orgán dozoru podle zvláštního právního předpisu5) požadovat, aby výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce ve stanovené lhůtě nechal provést zkoušku notifikovanou osobou k ověření shody hračky s technickými normami podle § 2 odst. 3 a základními požadavky.

§ 7

Oznámení o uložení ochranného opatření
V případě, že bylo pro hračku uloženo ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu,6) uvede se v oznámení rozhodnutí o uložení ochranného opatření podle § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda byla způsobena
a) nesplněním základních požadavků, jestliže hračka nevyhovuje technickým normám podle § 2 odst. 3,
b) nesprávným použitím technických norem podle § 2 odst. 3, nebo
c) nedostatky technických norem podle § 2 odst. 3.

§ 8

Podmínky autorizace
(1) Při autorizaci právnických osob podle § 11 odst. 2 zákona se uplatňují podmínky uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
(2) Autorizovaná osoba se postupem podle § 11 odst. 7 zákona stává notifikovanou osobou.

§ 9
Ustanovení přechodná a závěrečná
Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády č. 171/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 292/2000 Sb. a nařízení vlády č. 121/ /2001 Sb., se považují za osoby pověřené k činnostem podle tohoto nařízení.

§ 10

Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky.
2. Nařízení vlády č. 292/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky.
3. Nařízení vlády č. 121/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 292/2000 Sb.

§ 11

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Rusnok v. r.

1)
Směrnice Rady 88/378/EHS z 3. května 1988, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS.
2) § 2 písm. i) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 205/2002 Sb.
3) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.
4) Například zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
5) § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 205/2002 Sb.
6) Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., ve znění zákona č. 205/2002 Sb.
 

Kompletní zákon si můžete stáhnout na svůj disk zde
 

TOPlist

 

 Webmaster